ارزیابی دانش بنیان

کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان

کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور ارزیابی شرکت های دانش بنیان اقدام به ایجاد “کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا” با ریاست جناب آقای دکتر صاحبکار نموده است که فعالیت اصلی آنها اصلاح نحوه ارزیابی شرکت های دانش بنیان می باشد.

این کارگروه تصویب آیین نامه های بررسی و ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرای این قوانین را بر عهده دارد.


کارگزاران ارزیابی شرکت های دانش بنیان

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کارگزاران و کارشناسانی را جهت امور ارزیابی در سطح کشور، مشخص نموده است. این کارگزاران عموما شرکت هایی خصوصی هستند که بخشی از کار آنان ارزیابی شرکت های دانش بنیان می باشد. کارگزاران حق الزحمه خود را از معاونت علمی ریاست جمهوری دریافت کرده و شرکت های متقاضی احراز صلاحیت دانش بنیان به هیچ وجه مبلغی در این خصوص پرداخت نمی کنند. لازم به ذکر است تنها کارشناسانی که نام آنها در لیست ارزیابان مورد تایید معاونت آمده است اجازه دارند  شرکت های دانش بنیان را بررسی و ارزیابی نمایند.

کارگزاران ارزیابی شرکت های دانش بنیان

نحوه ارزیابی شرکت های دانش بنیان

مرحله اول:

پس از تکمیل اطلاعات در سامانه معاونت علمی ریاست جمهوری، شرکت ها و موسسات متقاضی دریافت گواهینامه دانش بنیان، به صورت غیر حضوری مورد ارزیابی اولیه قرار می گیرند.

مرحله دوم:

پرونده جهت ارزیابی حضوری به کارگزارارجاع داده شده و مستندات مربوطه از متقاضی دریافت می گردد. پس از آن ارزیابی حضوری توسط سرارزیاب و ارزیابان فنی و مالی برگزار می شود.

مرحله سوم:

بعد از ارزیابی حضوری کارگزار ، ممیزی فنی توسط سردبیری معاونت علمی با استناد به گزارش تدوین شده و اظهارات کارگزاری برای محصولات و خدمات شرکت متقاضی انجام می شود.

مرحله چهارم:

بررسی مستندات از نظر آیین نامه و انطباق ارزیابی با قوانین توسط سر ممیز انجام شده و در نهایت وضعیت تایید یا رد شرکت متقاضی دریافت گواهینامه دانش بنیان مشخص می گردد.

به صورت کلی حدود ۴۰ الی ۴۵ درصد از شرکت ها و موسسات متقاضی مورد تایید قرار می گیرند و مابقی به دلایل مختلفی مردود می گردند. اگر شرکتی مورد تایید واقع نشود بنا بر قوانین و آیین نامه ها حداقل یک سال پس از تاریخ اعلام نتیجه می تواند به رای نهایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعتراض کند تا مورد بررسی مجدد قرار بگیرد.