وقتی صحبت از برند میشودبحث هویت آن نیز مهم می شود.برندهای متمایز هویت های متمایز هم دارند.
به تمایز برندتان فکر کنید.
داشتن یک لوگو وهویت بصری خوب برند به متمایز شدن برندتان کمک زیادی میکند.
هویت برند چیست وچرا به آن نیاز دارم؟
چگونه برای برند خود هویت بسازم؟

برند چیست وبرندینگ چه معنایی دارد؟
چرا شرکت های تولیدی کوچک ازبرند شدن میترسند ولی چرا بعضی شرکت ها نون اسمشان را میخورند؟
چرا کاهش قیمت فروش ویاحتی افزایش کیفیت درقبال کالای رقبای خود ارزش خاصی یاسهمی نصیبمان نمی سازد؟
چکار کنیم ببشترین سهمی از بازار داشته باشیم؟
برند از جنس باور وادراک است نه از جنس لوگو .لوگو برند نیست.لوگو نماد برند است.
برند شما آنچه می گویید ویا حتی آنچه می فروشید نیست.
برند آن چیزی است که مردم براساس آن به شما اعتماد دارند وشمارل معرف ونمود آن می دانند.
برند در ذهن مشتری زندگی می کند.برندسازی فرایند ایجاد باورها وادراک مطلوب ومورد نظر شما در ذهن مشتریان است.
برندها سبب اعتماد وتعلق عاطفی مشتریان می شونددرنتیجه رابطه مشتریان ومحصولات کشمکش های قیمت گذاری را تحمل کنند وبرمحصولات رقیب پیروز شوند
به مرور که برندتان را ایجاد می کنید وبر استحکام ووفاداری آن افزوده میشود منتظر پیامدهای زیر باشید:
1_برند فروش را آسان میکند
2_برندها برمحصولات عام ارجحیت دارند.
3_برندها ارزش ایجاد می کنند.
برند با ایجاد آگاهی مثبت از وعده منحصر به فرد ومفید شما ،راه موفقیت راهنوا می سازد.
زمانیکه افراد ازبرندشما وخصوصیات مثبت وخاص آن آگاه شوند وعده وارزش یگانه ای که می توانند برای دریافت آن روی شماحساب کنند درک می نماینددرنتیجه درزمان فروش،صاحبان برند می توانندبرخواسته هاونیازهای مشتریان تمرکز کنند ولازم نیست خودشان را معرفی کنند.
بدون آگاهی مثبت درباره برند(Positive Brand Awarness)در هربار فروش باید توضیح دهید چه ارزشی می خواهید برای مشتریان ایجاد کنید.
وقتی صاحبان برند معامله را انجام داده اند آنها که برندی قوی ندارند،هنوز در حال معرفی خودشان هستند.