کوچ کیست ؟
وچرا ما به یک کوچ نیاز داریم؟کوچ همراه فرد درمسیر مدنظر است که به جای روبروی فرد،کنار فردقرار میگیردوباتوجه به توانایی ها ومهارت های درونی فرد کمک به طراحی مسیر حل مسائل وتبدیل توانایی های بالقوه فرد به بالفعل توسط خود فرد میکند.
حضور یک کوچ برای هرفرددرحل مسائل وحرکت به سمت هدف الزامی است.چون یک کوچ با شفاف کردن مسیر کمک میکندتا فردخود واقعی را ملاقات کرده وبا تکیه برنقاط قوت درونی خود برمسائل غلبه کند یا راحت به سمت هدفش حرکت کند.
کوچ به شما کمک میکند از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب بروید.
9دلیل برای اینکه شما به کوچ نیاز دارید:
1_شما می خواهید به اهدافتان دست یابید وموفق باشید.
2_شما درحال جنگیدن با یک چالش وبه دنبال آن ازدست دادن اعتماد به نفس خود هستید.
3_شما استرس دارید یادرحال عبور ازیک شرایط سخت هستید.
4_شما قصد دارید خودتان رابهتر بشناسید ونقاط ناشناخته خودرادرک کنید.
5_شما به دنبال بازخوردهای صحیح ودرست ودیدگاههای جدید هستید.
6_شما به دنبال استفاده از حداکثر پتانسیل خود هستید.
7_شمابه دنبال استفاده بهتراز زمان وتوانایب خود هستید.
8_شما به دنبال افزایش درآمدیا جایگاه بهتر در شغلتان هستید.
9_به طور کای شما به دنبال تثبیت وبهتر کردن شرایط مثلت خود هستید.
فکر کنید چقدر می تواند فوق العاده باشد که کلاف سردرگم ذهن وافکار ما مانندنخ قرقره مرتب ونظم یافته شودوبدانیدبرای رسیدن به برنامه های پیش رویتان صورت مسئله اصلی تان چیست وقدم به قدم پیش بروید.درضمن نگران قضاوت شدن نباشید وفقط هرآنچه که خودتان ازآن آگاه نیستید به شما بازخورد داده شودودرنهایت عملکردتان به بهترین شکل خودش برسد.