تسهیلات

1 : همراهی راه اندازی کسب و کــار

2 : تهیه نقشه کسب و کــار

3 : نگارش طــرح توجیهی

4 : معــرفی با پارکــ عــلم و فناوری

5 : ایجاد ایــده های زود باز ده